2018-07-12

Źródła finansowania i mienie Muzeum

1. Organizator zapewnia środki potrzebne do utzrymania i rozwoju Muzeum.

 

2. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu     i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,               z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 

4. 1. Muzuem gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

4. 2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

 

5. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1. dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:

- podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utzrymanie i remonty obiektów

 

- celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

 

- celowe na realizację wskazanych zadań i programów

 

2. inne dotacje, niż wymienione w ptk.1

 

3. przychody z prowadzonej działalności

 

4. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

6. 1. Muzeum, może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

 

- sprzedaży publikacji, pamiątek i innych materiałów promocyjnych

 

- wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego

 

- usług związanych z obsługą ruchu turystycznego

 

- usług gastronomicznych i eventowych

 

- usług szkoleniowych, reklamowych, promocji i sponsoringu.

 

2. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalnośc gospodarczą wyłącznie w sposób nie kolidujący z realizacją podstawowych celów statutowych w § 4 i § 5.

 

3. Dodatkowa działalnosć gospodarcza powinna stanowić godną wizytówkę instytucji kultury oraz społecznosci lokalnej, którą reprezentuje.

 

4. Przychody z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.

 

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Łęczyca

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się